TOEIC® Bridge

TOEIC® Bridge, to rzetelna i trafna metoda oceny, sprawdzająca znajomość języka angielskiego, osób które dopiero zaczęły naukę języka angielskiego, w zakresie rozumienia ze słuchu i czytania na poziomie od początkującego do średnio zaawansowanego (A1-B1). Celem tego egzaminu jest poznanie poziomu zaawansowania zdającego i wskazanie kierunków dalszej nauki oraz pomiar przyrostu wiedzy w trakcie nauki.

FORMAT EGZAMINU

Egzamin jest testem wyboru i składa się ze 100 pytań testowych, podzielonych na dwie części: Listening Comprehension (rozumienie ze słuchu) oraz Reading Comprehension (czytanie). Egzamin trwa 1 godzinę zegarową.

toeic bridge

Część 1: Rozumienie ze słuchu (z wykorzystaniem nagrań), zawierający zadania następującego typu:

· interpretacja fotografii,

· zadania typu pytanie-odpowiedź,

· krótkie dialogi.

Ta część obejmuje 50 pytań i trwa 25 minut.

Część 2: Rozumienie tekstu pisanego, w tym:

· uzupełnianie zdań,

· test rozumienia tekstu pisanego.

Ta część obejmuje 50 pytań i trwa 35 minut.

Wyniki egzaminu prezentowane są na skali punktowej od 20 do 180 punktów, dlatego też egzaminu nie można nie zdać. Dodatkowo, egzamin określa na skali od 1 do 3 poniższe umiejętności językowe:

Functions: umiejętność identyfikowania zamiaru, z jakim zwraca się do nas rozmówca;

Listening Strategies: umiejętność słuchania ze zrozumieniem i skupienia na istotnych informacjach;

Reading Strategies: umiejętność czytania ze zrozumieniem, wychwytywanie istotnych informacji w tekście;

Vocabulary: znajomość słownictwa i rozpoznawanie ich znaczenia w kontekście;

Grammar: znajomość znaczenia i użycia form gramatycznych.

Po otrzymaniu wysokiego wyniku na egzaminie Bridge słuchacze są gotowi do przystąpienia do egzaminu TOEIC®.

kobieta pisanie

UZNAWALNOŚĆ

TOEIC Bridge jest stosowany przez liczne firmy i instytucje, przede wszystkim, aby określić poziom zaawansowania osób, które niedawno rozpoczęły naukę i chciałyby mierzyć swoje postępy uznanym i obiektywnym egzaminem.

Wśród użytkowników TOEIC Bridge znajdują się szkoły językowe, szkoły wyższe oraz firmy i instytucje, w których znajomość języka angielskiego jest wymagana na poziomie umożliwiającym komunikację, czyli na przykład w handlu (personel sklepów i supermarketów) lub w armii na niższych szczeblach kariery wojskowej.

Egzamin jest doskonałym narzędziem dydaktycznym, umożliwiającym określenie poziomu zaawansowania oraz skupienie się na umiejętnościach językowych, które wymagają poprawy.

TOEIC BRIDGE a CEF (Common European Framework of Reference)

Wyniki egzaminu TOEIC Bridge odnoszą się do poziomów Rady Europy w następujący sposób:

A1 = 92+

A2 = 134+

B1 = 170+

TERMINY EGZAMINÓW

Egzamin TOEIC jest organizowany w sesjach otwartych, odbywających się regularnie na terenie całego kraju oraz może zostać przeprowadzony na żądanie, w dowolnie wybranym terminie. W Dobrej Szkole sesje egzaminacyjne będą organizowane wyłącznie dla naszych kursantów na zakończenie kursu.

WYNIKI
Standardowo, wyniki są znane w maksymalnie 10 dni roboczych. Zdający otrzymuje certyfikat oraz Raport Wyników maksymalnie po 4 tygodniach od sesji. Oprócz punktacji, zdający otrzymuje również Tabelę Sprawności Językowych, która precyzyjnie określa umiejętności językowe osoby, która zdała test, oraz interpretuje wynik punktowy. Taki sposób prezentacji wyników testu pozwala na przedstawienie wyniku testu wraz z załączonym opisem kompetencji językowych kandydata.

KOSZT EGZAMINU

Cena egzaminu w 2021 r. to 365 złotych (przeprowadzenie egzaminu oraz certyfikat i raport wyników). Słuchacze kursów grupowych dla dorosłych i młodzieży szkół średnich w Dobrej Szkole przystępują do egzaminu bezpłatnie, w cenie kursu! 🙂

blog toeic

Autorka: Katarzyna Kliniewska – metodyczna w Dobrej Szkole

Ostatnie wpisy